ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР-ОФЕРТА

ПРО НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ

Про надання освітніх послуг ТОВ «АЙСІ ГРУП», іменованому надалі Виконавець, будь-якій фізичній особі, іменованій надалі Замовник, окремо іменовані Сторона, а разом - Сторони.

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

Освітній модуль (надалі Модуль) - курс навчання, що містить фіксовану кількість уроків, а також іспит після його закінчення.

IT-рейтинг - рейтинг учасника на Сайті, що відображає успішно пройдені Модулі.

Сертифікат - документ, що підтверджує успішно засвоєні Модулі та поточний IT-рейтинг Замовника в системі IT-University, який не є документом державного зразка.

Сайт - електронний ресурс Виконавця, що розташований за адресою http://it-university.com.ua.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Наведена нижче інформація є офіційною пропозицією (публічною офертою) будь-якій юридичній або фізичній особі укласти Договір (надалі Договір) на надання освітніх послуг. Зазначений договір є публічним, тобто згідно статті 633 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх споживачів.

2. Відповідно до ст. 642 Цивільного Кодексу України повним і беззастережним прийняттям умов публічного Договору є факт здійснення Абонентом платежу в рахунок оплати послуг та отримання Виконавцем коштів на рахунок, що підтверджує факт такої оплати.

3. Публічна оферта також є прийнятої при реєстрації Абонента на Сайті Виконавця.

4. Номером Договору є унікальний номер Замовника, який видається при реєстрації на сайті Виконавця.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Виконавець надає Замовнику платні освітні послуги за напрямом «Інформаційні технології». Перелік тем і вартість освітніх послуг за вищевказаною напрямку наведені на Сайті.

2. ВІДОМОСТІ ПРО ПОСЛУГИ

2.1. Згідно даного Договору, Виконавець надає Замовнику наступні послуги (надалі Послуги):

2.1.1. Надає Замовнику матеріали з навчання (відеокурси, завдання, тести, словники), а також онлайн-підтримку на час навчання;

2.1.2. Надає Замовнику постійну можливість Інтернет-доступу до всіх освітнім матеріалами;

2.1.3. По закінченню проходження Модуля, Замовнику надаватися 3 спроби на проходження іспиту. При успішній здачі іспиту, підвищується відповідний IT-рейтинг Замовника.

2.1.4. Замовник може окремо замовити проходження іспиту за окрему плату для підвищення IT-Рейтингу без проходження Модуля. У цьому випадку, доступ до матеріалів відповідного Модуля не надаються.

2.1.5. Замовник в будь-який момент може замовити Сертифікат з поточним IT-Рейтингом за окрему плату.

2.1.6. Послуга з навчання вважається наданою Виконавцем в повному обсязі і належним чином в одному з чотирьох варіантів:

2.1.6.1. Проходженні Модуля та успішного складання іспиту в строк до двох місяців.

2.1.6.2. Проходження Модуля і не здачі іспиту з трьох спроб.

2.1.6.3. Проходження окремого Іспиту.

2.1.6.4. Через 2 місяці з моменту покупки Модуля незалежно від здачі іспиту та виконання внутрішніх завдань Модуля

2.1.7. Якщо на протязі 10 днів з моменту, обумовленого в п. 2.1.6, на адресу Виконавця, не надходить електронних та письмових претензій, надалі вони не розглядаються.

3. ОБОВ'ЯЗКИ

3.1. Обов'язки Виконавця:

3.1.1. Своєчасно та якісно надавати Послуги, позначені в п. 2.1. цього Договору.

3.1.2. Надавати постійний доступ Замовнику до його сторінки.

3.1.3. Відправляти на електронну пошту Замовника офіційні повідомлення, пов'язані з обслуговуванням Замовника та зміною тарифів.

  3.1.4. Підтверджувати виконання завдань Модуля та іспиту на протязі 2-ух робочих днів з моменту отримання відповіді від Замовника.

  3.1.5. Надавати відповіді на питання Замовника по виконуваному Модуля протягом 1-ого робочого дня.

3.1.6. Складати і передавати Замовнику рахунки на оплату наданих Послуг.

3.1.7 З моменту підтвердження факту оплати, протягом 24 годин зараховувати на особовий рахунок Замовника відповідну суму.

3.2. Обов'язки Замовника:

3.2.1. Надіслати заявку на навчання, із зазначенням усіх обов'язкових відомостей, необхідних для отримання освітніх послуг,

3.2.2. Без письмового дозволу Виконавця не копіювати і не передавати третім особам будь-які матеріали, розміщені на Сайті.

3.2.3. Виконувати всі завдання та іспити самостійно, без допомоги третіх осіб.

3.2.4. Самостійно обирати Модулі для навчання на Сайті.

3.2.5. Виконувати всі завдання по кожному з обраних курсів до закінчення призначених термінів навчання.

3.2.6. Оплачувати Послуги на умовах і в порядку, позначеному в розділі 5 даного Договору.

3.2.7. Зберігати видані йому фінансові документи, що підтверджують факт оплати Послуг.

4. ПРАВА СТОРІН

4.1. Права Замовника:

4.1.1 Замовник має право обирати Модулі для навчання.

  4.1.2 Замовник має право на отримання якісних освітніх послуг:

- Якісних навчальних матеріалів;

- Оперативного підтвердження виконаних завдань (відповідно до п. 3.1.4.);

- Оперативного консультування (відповідно до п. 3.1.5.)

4.2. Право на розірвання Договору Замовником у разі бездіяльності Виконавця:

4.2.1. Якщо Виконавець протягом 3 календарних днів:

- Не надав доступу до сайту;

- Не підтвердив виконання завдання;

- Не відповів на питання Замовника;

4.2.2 Замовник має право розірвати договірні відносини з Виконавцем в односторонньому порядку з одночасним відправленням електронного повідомлення Виконавцю та вимогою повернення всіх невикористаних коштів з особового рахунку Замовника( відповідно до п. 5.7 та 5.8).

4.3 Права Виконавця:

4.3.1 У разі виявлення несамостійного виконання завдань або іспиту Замовником, Виконавець має право відмовитися від подальшого надання послуг без повернення залишкових коштів з особового рахунку Замовника, і розірвати з ним Договір.

4.3.2 Договір із Замовником може бути, розірваний у зв'язку з його агресивністю, невихованістю і використанням ненормативної лексики на Сайті Виконавця.

4.3.3. Якщо причиною бездіяльності Виконавця є наявність боргу Замовника за надані йому Послуги, тоді Виконавець має право розірвати договірні відносини з Замовником в односторонньому порядку з одночасним відправленням електронного повідомлення Замовнику і вимогою погашення заборгованості перед Виконавцем

5. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

5.1. Оплата Послуг здійснюється в Національній валюті України, вартість платних освітніх послуг публікується на Сайті.

5.2. Оплата Модуля проводиться Замовником за відповідним платіжним документом, який Замовник отримує на особистій сторінці Сайту.

5.3. У разі не підтвердження факту оплати Замовник не отримує доступ до матеріалів навчання та / або до навчально-методичних матеріалів.

5.6. У разі, якщо Виконавець надав Замовнику доступ до матеріалів навчання та / або до навчально-методичних матеріалів і контрольних завдань в обумовлені, але Замовник доступом не скористався, або скористався частково, послуги за цим Договором вважаються наданими в повному обсязі і з належною якістю.

5.7 Повернення грошових коштів можливий, якщо Замовником були внесені кошти на особовий рахунок, але він не скористався ними. Для повернення  коштів Замовнику потрібно подати заявку за адресою info@it-university.com.ua.

5.8 Не підлягатимуть поверненню грошові кошти які були конвертовані з сайту it-arena.org.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН І ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

6.1. У випадку порушення своїх обов'язків за цим Договором, Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та дійсним Законодавством. Порушенням зобов'язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання.

6.2. Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов'язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається не винуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов'язання.

6.3. Сторони не несуть відповідальності за невиконання або порушення своїх зобов'язань за цим Договором, якщо це невиконання чи порушення обумовлені дією форс-мажорних обставин непереборної сили (землетрусу, повені, війна тощо) Сторона, для якої склались форс-мажорні обставини, повинна пізніше 10 календарних днів з моменту настання таких обставин, повідомити про це іншу Сторону в електронній формі.

7. МОМЕНТ ВСТУПУ В СИЛУ ДОГОВОРУ. ТЕРМІН ДІЇ. ПОРЯДОК ЗМІНИ І РОЗІРВАННЯ.

7.1. Публічна оферта набуває чинності з моменту внесення Замовником авансу за Послуги, у відповідності з поточними тарифами і порядку, встановленому цією офертою. Вся сума авансу лягає на особовий рахунок Замовника і витрачається тільки в якості оплати за надані Послуги.

7.2. Публічна оферта діє з моменту набрання чинності до моменту розірвання Договору будь-який з Сторін.

7.3. Кожна зі Сторін має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку відповідно до п. 4.2. і 4.3.данного Договору.

7.4. Сторони можуть розірвати цей Договір в двосторонньому порядку, попередньо виконавши всі зобов'язання за цим Договором. У цьому випадку залежно від стану балансу Замовника, або Виконавець повертає невикористані кошти з особового рахунку Замовника, або Замовник сплачує борг за надані Послуги.

7.5. У разі необхідності внесення змін до цього Публічний Договір, Виконавець відправляє запит на підтвердження змін Замовнику. Якщо Замовник в електронній формі підтверджує зміни - старий варіант Договору втрачає свою силу, і з моменту отримання електронного підтвердження в силу вступає новий варіант Договору. Якщо Замовник в електронній формі не підтвердив зміни, для нього продовжує діяти старий варіант Публічного Договору.

7.6. З усіх питань, неврегульованим в цьому тексті оферти, Сторони керуються чинним законодавством України.

FLASH
ВІДЕО
МАЛЮНОК
ТЕКСТ